1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. YMM ADINA ÇALIŞAN DENETÇİLER MÜKELLEFE AİT DEFTER VE BELGE İNCELEYEMEZ

YMM ADINA ÇALIŞAN DENETÇİLER MÜKELLEFE AİT DEFTER VE BELGE İNCELEYEMEZ

YMM ADINA ÇALIŞAN DENETÇİLER MÜKELLEFE AİT DEFTER VE BELGE İNCELEYEMEZ

İlgide belirtilen yazıda; yeminli mali müşavirlerin karşıt inceleme yaparken yeminli mali müşavire bağlı olarak çalışan sigortalı personel veya stajyer eleman ve yeminli mali müşavir ile anlaşma yapmış, yeminli mali müşavir adına karşı sorumlu serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin üçüncü şahısların hesaplarını inceleme yetkisinin olup olmadığı hakkında tereddüte düşüldüğünden Bakanlığımızdan görüş istenilmektedir.
Vergi Usul Kanunu’nun 256 ncı maddesinde “… tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu maddenin verdiği yetkiye dayanarak defter ve belgelerin yeminli mali müşavirlere ibraz zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar 27 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nin 1 inci bölümünde açıklanmıştır.

Gerek Vergi Usul Kanunu’nun 256 ncı maddesinde gerekse anılan Tebliğde mükelleflerin defter ve belgelerini yeminli mali müşavirlere ibraz etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle hangi ünvan ve statüde olursa olsun yeminli mali müşavir dışındaki kişilere, mükelleflerin defter ve belgelerini ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Benzeri şekilde yeminli mali müşavir dışındaki kişilerin karşıt inceleme yetkileri de bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

öZELGE

Yorum Yap