1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN MAKİNE VE TECHİZATIN DEVRİ.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN MAKİNE VE TECHİZATIN DEVRİ.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN MAKİNE VE TECHİZATIN DEVRİ.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 18.04.2017 tarih ve 37009108-130[80355]-33257 sayılı özelgesinde;

Güneş enerjisinden elektrik üretimi faaliyetinde bulunan ticari işletmeye ait yatırımların, KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca yatırım teşvik belgesi ile KDV istisnasından yararlanarak gerçekleştirildiği,

Ticari işletmenin ortağı olduğunuz ve 2014 yılından itibaren güneş enerjisinden elektrik üretimi faaliyetini sürdüren şirkete Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 81 inci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında devretmek istediğiniz bu yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine teçhizatın devrinin KDV Kanununun 13/d maddesinde yer alan istisna uygulamasına engel olup olmadığı ile bu kapsamda işletmenizin devrinin KDV’den istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun;

1/1 inci maddesinde; Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

17/4-c maddesinde ise; Gelir Vergisi Kanunu’nun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin KDV den istisna olduğu,

13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu,

Yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği Ekonomi Bakanlığı tarafından tespitinin yapıldığı,

Diğer taraftan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 22/1 maddesi uyarınca, yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanmasının, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbest olduğu, beş yıllık sürenin doldurulmamış olması halinde ise, makine ve teçhizatın yatırımını bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte devri, satışı, ihracı ve kiralanması Ekonomi Bakanlığının iznine tabi tutulmaktadır.

Bu nedenle yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın tebliğde yer alan izinler alınmaksızın devri halinde yatırım, teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemiş olacağından zamanında alınmayan verginin alıcıdan cezalı olarak tahsil edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yorum Yap