1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Üretimi yapılmayan malların ihraç kayıtlı teslimi

Üretimi yapılmayan malların ihraç kayıtlı teslimi

Üretimi yapılmayan malların ihraç kayıtlı teslimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından üretilen ve çift cam üretiminde kullanılan alüminyum profilin ihraç kayıtlı satışa konu edildiği belirtilerek alüminyum profil ile birlikte çift cam üretiminde kullanılan ancak Şirketiniz tarafından üretimi yapılmayan çeşitli tamamlayıcı malların ihraç kayıtlı satışının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II-A/8-3) bölümünde;

“Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.

İmalatçının;

– Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

– İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

– Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,

gerekmektedir.

İlgili Kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları mümkündür.” denilmektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından ihraç kaydıyla teslim edilen ve çift cam üretiminde kullanılan alüminyum profil ile birlikte, üretimini gerçekleştirmediğiniz tamamlayıcı mal olan thıokol, nem alıcı, klips gibi ürünlerin ihraç kaydıyla teslimi mümkün bulunmamaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.117351 
Konu:Üretimi yapılmayan malların ihraç kayıtlı teslimi

Yorum Yap