1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
SIRA  

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER VE KANUN MADDELERİ

 

CEZA TUTARI(2018 yılı) CEZA TUTARI(2019 yılı)*
1 Tescil ve kayıt için Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Md:38/1) 3.092 TL 3.826 TL
2 Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması (Md:39/1,51/2) 3.092 TL  3.826 TL
3 Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (Md:39/2,51/2) 3.092 TL 3.826 TL
4 Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin,ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi,internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması (Md:39/2,51/2) 3.092 TL   

3.826 TL

5 İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin;yönetim kurulu başkanı ve üyelerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının,limited şirketlerin;müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını,sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının,internet sitelerinde yayımlamamaları  (Md:39/2,51/2) 3.092 TL 3.826 TL
6 Tacirin , ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde,ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanının tescil ve ilan ettirmemesi. (Md:40/1,51/2) 3.092 TL  3.826 TL
7 Tacirin kullanacağı ticaret ünvanının ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi,tacir tüzel kişi ise,unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmesi (Md:40/2,51/2) 3.092 TL   

3.826 TL

8 Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret ünvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri,şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri. (Md:40/3,51/2) 3.092 TL  3.826 TL
9 Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret ünvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri,yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları. (Md:40/4,51/2) 3.092 TL   

 

3.826 TL

10 Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması. (Md:41/4,51/2) 3.092 TL 3.826 TL
11 Kollektif şirketin ticaret ünvanında,bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi. (Md:42/1,51/2) 3.092 TL  3.826 TL
12 Adi  ve  sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret ünvanlarında,komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının,şirketin ve türünün gösterilmemesi,bu şirketlerin ticaret ünvanlarında komaditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi. (Md:42/2,51/2) 3.092 TL   

3.826 TL

13 Anonim,limited ve kooperatif şirketlerin,ticaret ünvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi,ticaret ünvanlarında  ‘anonim şirket’, ‘limited şirket’ ve ‘kooperatif’ kelimelerinin bulunmaması,bu şirketlerin ticaret ünvanında,gerçek bir kişinin adı ve soyadı yer aldığı taktirde,şirket türünü gösteren ibarelerin,baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması (Md:43/1,51/2) 3.092 TL   

 

3.826 TL

14 Ticari işletmeye sahip olan dernek,vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret ünvanlarında adlarının bulunmaması,donatma iştirakinin ticaret ünvanında,ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması,ticaret ünvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması,ticaret ünvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi. (Md:44,51/2) 3.092 TL   

 

3.826 TL

15 Bir ticaret ünvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir ünvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde,ek yapılmaması (Md:45/1,51/2) 3.092 TL 3.826 TL
16 Her şubenin,kendi merkezinin ticaret ünvanına,şube olduğunu belirterek kullanmaması (Md:48,51/2) 3.092 TL 3.826 TL
17 Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret ünvanında,merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi (Md:48,51/2) 3.092 TL 3.826 TL
18 İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (Md:53,51/2) 3.092 TL 3.826 TL
19 Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara,makul bir süre içinde yapacakları imcelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulması (Md:64/1,562/1-a) 6.190 TL 7.659 TL
20 İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi (Md:64/1,562/1-a) 6.190 TL 7.659 TL
21 Tacirin ,işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması (Md:64/2,562/1-b) 6.190 TL 7.659 TL
22 Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması.(Md:64/3,562/1-c) 6.190 TL 7.659 TL
23 Defterlerin Türkçe tutulmaması (Md:65/1,562/1-d) 6.190 TL 7.659 TL
24 Defterlerde kısaltmaların,harflerin,rakamların ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi (Md:65/1,562/1-d) 6.190 TL  7.659 TL
25 Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz, doğru,zamanında ve düzenli olarak yapılmaması. (Md:65/2,562/1-d) 6.190 TL  7.659 TL
26 Defterlere yapılan bir kaydın,önceki içeriği bilinmeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi (Md:65/3,562/1-d) 6.190 TL  7.659 TL
27 Defterlerde kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması (Md:65/3,562/1-d) 6.190 TL  7.659 TL
28 Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması (Md:65/4,562/1-d) 6.190 TL  7.659 TL
29 Hileli envanter çıkarılması (Md:66,562/1-e) 6.190 TL 7.659 TL
30 Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilmemesi (Md:86, 562/1-f) 6.190 TL 7.659 TL
31 Finansal tabloların,Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi (Md:88,562/1-f) 6.190 TL  7.659 TL

*2019 için, 2018 Rakamları yeniden değerle oranınca (%23,73 ) artırılmıştır.

Yorum Yap