1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. ŞİRKET SERMAYESİ BAKIMINDA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GERKEN DURUMLAR

ŞİRKET SERMAYESİ BAKIMINDA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GERKEN DURUMLAR

ŞİRKET SERMAYESİ BAKIMINDA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GERKEN DURUMLAR

Bilindiği üzere şirketler kar elde etmek amacı ile kurulur ve devamlılığın sağlanması esastır.Kanun koyucu  şirket yöneticilerin veya sahiplerinin görevleri uyması gereken görev tanımlaması olarak bir takım  görevler yüklemiştir.

Özellikle Türk Ticaret  Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu şirketlerin sermayeleri bakımında veya bilanço değerlerinin borçlarını karşılayamayacak seviyeye gelmesi durumunda  bazı kararlar ve tedbirler alması gerekmektedir.Bu durumda karşımıza sermeyin kaybı  borca  batıkolması  kavramını beraberinde getirmektedir.Borca batık durumu karşısında yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları TTK 376-377 maddelerinde açıklanmıştır.

Borca batıklık, özetle  bir ticari işletmenin varlıklarının borçlarını karşılayamaması durumudur yani borç taahhütlerini yerine getiremeyecek olmasıdır. Bu durumu ise;

-Şirket sermeyesi ile yedek akçeler toplamının yarısının  zarar sebebi ile karşılıksız kalması (Sermaye kaybı)

-Şirket sermeyesi ile kanuni yedek akçeler toplamının  üçte ikisinin zarar sebebi ile karşılıksız kalması(Sermeye kaybı)

-Şirket aktiflerinin alacaklar karşısında karşılıksız kalmasıdır(Borca batıklık durumu)

Şirket bilançosunda oluşan yukarıdaki gibi durumların oluşması halinde  şirket yönetimi bu durumu ortadan kaldırabilecek beklentileri, geri dönüş olacak yatırım sonuçlarını  ve olası tedbirleri değerlendirmek zorundadır. Eğer yapılan değerlendirmeler sonucunda yukarıda sayıldığı gibi bir yatırımın geri dönüşü ve alınabilecek herhangi bir tedbir bulunmaması durumunda şirket yöneticisi durumu şirket merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ise  TTK  553-644 maddeleri gereğince sözleşmeden doğan yükümlülüklerini  ihlal durumunda ortaya çıkacak olan zarardan sorumludurlar ve İİK 345 mad.göre  alacaklıların şikayet etmesi durumunda 10 günden 3 aya kadar hapis cezası bulunmaktadır. Hileli ve taksirli iflas durumlarında ise bu ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşılmaktadır.

Sonuç olarak şirket yöneticilerinin ara bilançolar alıp yukarıdaki makalede anlatıldığı noktalar nezdinde bir araştırma ve değerlendirme yapması gerekmekte durumdan haberdar olmaması uygulanacak cezai müeyyidelerden kurtarmamaktadır. Olası riskli bir şirkette yöneticilik yapılıyorsa ve bu konuda bir durum değerlendirmesi yapabilecek birikimi yok ise denetçi yardımı daha sağlıklı kararlar almasında yardımcı olacaktır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Salih Şimşek

Yorum Yap