1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Mali Müşavirler Hakkında Önemli bir Özelge

Mali Müşavirler Hakkında Önemli bir Özelge

Mali Müşavirler Hakkında Önemli bir Özelge

Serbest muhasebeci mali müşavir ünvanına sahip ancak mesleki bürosu olmayan meslek mensubunun,ortağı ve kanuni temsilcisi olduğu limited şirketin muhasebe kayıtlarını tutması ve beyannamelerini imzalaması mümkün değildir

İlgi yazı ekinde 3568 sayılı yasaya göre serbest muhasebeci mali müşavir ünvanına sahip ancak mesleki bürosu olmayan bir meslek mensubunun ortağı ve kanuni temsilcisi (şirket müdürü) bulunduğu sigorta şirketinin ticari defterlerini tutup tutamayacağı ve katma değer ve kurumlar vergisi beyannamelerinin tarafından imzalanıp imzalanamayacağı hususunda görüş istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Kanunun 50.maddesine istinaden çıkarılan ve 3/1/1990 gün ve 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde; “Meslek mensupları, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Meslek Mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentalık yapamazlar. Adi ve kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunamazlar.” denilmektedir.

Bu hükme göre meslek mensuplarının yapamayacakları işler arasında limited şirketin kanuni temsilciliği de sayılmış olduğundan serbest muhasebeci mali müşavir ünvanına sahip ancak mesleki bürosu olmadığını belirten adı geçenin ortağı ve kanuni temsilcisi (şirket müdürü) olduğu limited şirketin muhasebe kayıtlarını tutması ve beyannamelerini imzalaması mümkün görülmemektedir.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin adı geçene duyurulmasını rica ederim.

Yorum Yap