1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Serbest çalışan mali müşavirler, SSK’lı olabilirler. Bu tamamen yasaldır.

Serbest çalışan mali müşavirler, SSK’lı olabilirler. Bu tamamen yasaldır.

Serbest çalışan mali müşavirler, SSK’lı olabilirler.  Bu tamamen yasaldır.
2

Hepimizin bildiği gibi Bağımsız çalışan Mali Müşavirler 4/b ye yani bağkura tabii olması sebebi ile 9.000 gün tamamladıklarında emekli olabiliyorlar. 4/a lı olabilme durumu olsaydı 7000 günü tamamla durumunda emekli olabilecekti. Özetle bir Mali Muşavir yaklaşık 6 yıl daha geç olabilmekte. Daha geç emekli oldukları gibi 4/b li olması sebebi ile daha düşük emekli maaşı bağlanmaktadır.

Ayrıca Bağımlı çalışan Mali Müşavirler kurumsal şirketlerin yönetim kurulunda görev almaları engellenmekte kariyer fırsatlarına engel olunmakta

Yasal mevzuat incelendiğinde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalılık hallerinin birleşmesi” başlıklı 53 üncü maddesine 6111 sayılı Kanun ile değiştirilen 53 üncü maddeye göre artık Bağ-Kur’lular bir başka işyerinde SSK’lı olabilecekler ve Bağ-Kur’a prim ödeme mükellefiyetleri sona erecek.  Bu maddeye  istisnaiden Mali Müşavirler dışında bir çok meslek mensubu 4/a lı çalışma yöntemi ile daha erken emeklilik imkânlarına kavuşuyor.

Ali TEZEL  bir yazısında   “Bürosu olan muhasebeci ve mali müşavir sadece bu sıfatlarıyla başka bir işveren yanında SSK’lı olamaz ama başka sıfatla her zaman SSK’lı olabilirler. Odalar ise yasal dayanağı olmadan Mali Müşavirleri disipline sevk edebilmekte ve meslekten geçici olarak çıkarabilmekte.” demekte.

6111 sayılı Kanun ile değişik 5510 sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi gereğince, kendi bürosu olduğu için Bağ-Kur’lu olan mali müşavirler, mali müşavir veya muhasebeci sıfatı değil ama başka bir unvan veya sıfatla SSK’lı işe girebilirler. Sosyal Güvenlik uygulaması gereğince bu tamamen yasaldır.”

Ancak, 3568 sayılı Kanunun “Yasaklar” başlıklı 45. maddesi; “Serbest Muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar…” düzenlemesini getirmiştir.


Madde metnine bakarsanız ön şart, “bu unvanla” ibaresi vardır. Yani, meslek mensupları serbest çalışıyorsa, bu sıfatları ile işverene bağlı olarak çalışamaz ama başka sıfatla mesela sizin gibi tercüman sıfatıyla çalışabilirler. SSK’lı da olabilirler.

Yönetmelik yasaya aykırı İptali gerekir.

Öte yandan, yasada “bu ünvanla” çalışamazlar kısıtı var iken, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 44’de; “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar” denilmiştir.

Görüldüğü üzere yasada var olan (bu ünvanla) kısıtı, ön şartı yönetmelikte yoktur. Bu sebeple yönetmelik yasaya aykırıdır.

Mahkeme Kararlı Çok Açık

T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/1385 KARAR NO : 2015/504 kararında bir meslektaşımız SGK lı çalışması sebebi ile meslekten alıkoyma kararını dava ediyor. Mahkeme ise sonuç kısmında “serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu unvan ve tasdik yetkilerine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilere tabi hizmet akdiyle çalışmalarının yasaklandığı, bir başka anlatımla, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kullanmadan bir başka gerçek veya tüzel kişiye tabi olarak hizmet akdiyle çalışmasının önünde yasal yönden bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” Diyor

Ali TEZEL Makaleleri

T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/1385 KARAR NO : 2015/504 kararı

Yorum Yap

Yapılan Yorum (1)

  1. Herne kadar mevzuat yönünden mahkeme karar vermiş olsa da işin mahiyeti itibarıyla yani özün önceliği gereği kararı hatalı buluyorum. Zira eksiklik meslek yasasında değil 5510 sayılı kanunun farklı kişilere farklı zamanlarda emekli olma düzenlemesi getirmesinde. Onun için 5510 sayılı kanunun emeklilik şartları herkese eşit olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir kanaatindeyim. Selamlarimla…