1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Promosyon sözleşmesi damga vergisine tabi midir?

Promosyon sözleşmesi damga vergisine tabi midir?

Promosyon sözleşmesi damga vergisine tabi midir?

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, “Müdürlüğünüze bağlı Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimlerinde çalışan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Cari Gider, Maaşları ve Maaşa Bağlı Ödemelerinin Tek Bir Banka tarafından Gerçekleştirilmesi ve Karşılığında Banka Promosyonu Alınması İhalesi” nin 15/04/2014 tarihinde yapıldığı, söz konusu işin 7031 kişi için, kişi başı aylık 28,00 TL ve 36 ay süreli, toplam 7.087.248,00 TL teklif veren … … Bankası A.Ş. … … Şubesine ihale edildiği, adı geçen banka şubesi ile “Mayıs 2014-Nisan 2017 Tarihleri Arası 36 aylık Dönem İçin İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Sözleşme İmzalayan … … Bankası … Şubesi Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına Yapılacak Maaş Ödemeleri ve Cari Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi ve Karşılığında İş Geliştirme Bedeli Alınmasına İlişkin Protokol” başlıklı kağıdın imzalandığı, ancak söz konusu ihale kapsamındaki ihale kararı ve sözleşme damga vergisinin ödenmesi gerektiği Müdürlüğünüz tarafından adı geçen bankaya bildirildiğinde, sözleşmenin belli bir bedel içermediği, atıfta bulunduğu kağıtlar üzerinden de belli tutar hesaplanmasına imkan bulunmadığı, dolayısıyla damga vergisine tabi olmadığının banka tarafından Müdürlüğünüze bildirildiği belirtilerek, söz konusu sözleşme ve ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 4 üncü maddesinde; bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; “II. Kararlar ve mazbatalar ” başlıklı bölümün 2 nci fıkrasında, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Damga Vergisi Kanunu uygulamasında sözleşmenin düzenlendiği tarihte; belli parayı ihtiva etmesi veya kâğıdın eklerinde belli paranın tespitine imkân veren donelerin var olması veyahut atıf yapılan başka bir kâğıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, kâğıdın (sözleşmenin) bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, düzenlendiği anda belli parayı ihtiva etmediğinden damga vergisine konu teşkil etmeyen kâğıtlara ilişkin olarak; kâğıda ait belli parayı gösteren ve ilk kâğıda atıf yapan yeni bir kâğıt düzenlenmesi halinde, sözleşme değişikliğine ilişkin bu kâğıt damga vergisine tabi tutulacaktır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekleri 14/05/2014 tarihli protokol ve 15/04/2014 tarih ve …/… İhale Kayıt Numaralı ihale kararının incelenmesinden; söz konusu protokolün 3 üncü maddesinde, kuruluşun, çalıştırdığı, ve ödemeleri yapacağı personelinin ad-soyadı ve adres bilgilerinin liste halinde bankanın … … Şubesine yazılı olarak bildirileceği; 10.1 inci maddesinde, banka ürün ve hizmetlerinin kuruluş ve kuruluş personeline tanıtım, reklam, satış ve sunulmasını kapsayan bankacılık hizmetleri için iş geliştirme ve müşteri aidiyetinin sağlanması hususundaki harcama tutarı olarak; protokolün yürürlükte kaldığı süre boyunca her 3 ayda bir kuruluş tarafından verilen listede adı, soyadı, maaş hesap numarası ve ad ve hesabına yatırılacak harcama tutarı bilgileri yer alan her bir kuruluş personeline ait maaş hesabına, kişi başı aylık net 28 TL ödeme yapılacağı belirlemesine yer verildiği, ihale kararında ise söz konusu işin 7031 kişi için, kişi başı aylık 28,00 TL ve 36 ay süreli, toplam 7.087.248,00 TL promosyon teklif veren … … Bankası A.Ş. … … Şubesine ihale edildiği, personel sayısının artması durumunda her bir personel için promosyon tutarına 28,00 TL ekleneceği, promosyon ödemelerinin personellere eşit oranda dağıtılacağı anlaşılmaktadır.

Buna göre, özelge talep formu eki protokolde, bankacılık hizmetleri için iş geliştirme ve müşteri aidiyetinin sağlanması hususundaki harcama tutarı olarak her bir personel için 28,00 TL ödeme yapılacağı, kuruluşun, çalıştırdığı ve ödemeleri yapacağı personelinin ad-soyadı ve adres bilgilerinin liste halinde bankanın … … Şubesine yazılı olarak bildirileceği ve söz konusu işe ilişkin olarak alınan ihale kararında ise kişi başı aylık 28,00 TL olmak üzere 7031 kişi için toplam 7.087.248,00 TL promosyon ödemesi yapılacağı anlaşıldığından, söz konusu protokolün, protokolün düzenlendiği tarih itibarıyla tespit edilebilen söz konusu ödeme listelerinde ad ve soyadları belirtilen Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı sayısı ile her bir personel için ödenecek olan 28,00 TL’nin çarpılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre; ihale kararının da aynı tablonun II/2 fıkrasına göre 7.087.248,00 TL üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı: 97895701-155[1-2014/279]-65367 24/05/2016 Konu: Promosyon sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı

Yorum Yap