1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Prim Borcu Mirastan Dolayı Bana Kalır mı?

Prim Borcu Mirastan Dolayı Bana Kalır mı?

Prim Borcu Mirastan Dolayı Bana Kalır mı?

Eşimin kendine ait birtamirhane dükkanı vardı,yanında da bir işçi çalıştırıyordu.
Yaklaşık 6 ay önce rahatsızlandıve tedavi süreci içinde çok fazlaişlerle ilgilenemedi. Ne yazık kieşim bu rahatsızlığı sonucundavefat etti. Dükkanı da eskiişçisine devrettik. Eşim çalışanişçisinin sigortasını 4 ay SGK’yabildirmeyi ihmal etmiş. Ceza öder miyim? T. AVCI
SGK’nın prim ve her türlü alacağının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu kanunda ve 5510 sayılı Kanunda, borçlunun ölümü halinde idari para cezalarından doğan borçların terkin edilip edilmeyeceği veya mirasçılarından tahsil edilip edilmeyeceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Anayasanın 38 inci maddesinde “Ceza sorumluluğu şahsidir” hükmü yer almaktadır. Türk Ceza Kanununa göre de, “Ceza sorumluluğu şahsidir.
Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” Anılan hükümlerden, şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden gerek adli, gerekse idari merciler tarafından verilen cezaların yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanunda idari para cezasının borçlusu olan gerçek kişi işverenin ölümü halinde, idari para cezalarından doğan kurum alacağının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Anayasa ve Türk Ceza Kanununda yer alan “Cezaların Şahsiliği” ilkesi gereğince, Kurum alacağının (borçlunun mirasçılarından takip edilmeksizin) tahsilinden vazgeçilir. Buna karşın, tüzel kişilere yönelik olarak verilen idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe geçilen ortaklar ve/veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılardan bu alacakların takibine devam edilir.

Takvim Gazetesi

Yorum Yap