1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenerek gönderilen mallar için e-fatura uygulaması nasıl yapılmalıdır?

Muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenerek gönderilen mallar için e-fatura uygulaması nasıl yapılmalıdır?

Muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenerek gönderilen mallar için e-fatura uygulaması nasıl yapılmalıdır?

    İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; firmanızca toptan … ve … satışı yapıldığı, satış nakil vasıtalarına yüklenen tüm mallar için “muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlendiği, bu irsaliye ile alıcılara gönderilen ve taleplerine göre alıcıların adreslerinde teslim edilen mallara ilişkin araçta bulunan el terminalleri ve yazıcılar aracılığıyla teslim anında matbaalarda bastırılan seri sıra numaralı sürekli form şeklinde kağıt fatura düzenlendiği, ancak e-fatura uygulaması kapsamında olan müşterilere faturanın satış anında değil, şirket merkezinde düzenlendiği belirtilerek; bu teslime ilişkin ayrıca bir sevk irsaliyesi düzenlenmesinin gerekli olup olmadığı, el terminalinden alınan ve günlük irsaliye bilgilerini içeren sipariş makbuzu ile malların tesliminin mümkün olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5 inci bendinde; “… (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

            Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir…)” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 231 inci maddesinin 5 inci bendinde ise, “Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

            173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C/1-a bölümünde, “Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere, satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde; nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne “Muhtelif Müşteriler” ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması mümkündür. Bu tür sevk irsaliyesi ile alıcılara gönderilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların faturaları malın teslimi anında düzenlenecek ve bu faturalara sevk irsaliyesinin numarası kayıt edilecektir. Ayrıca, her satış için sevk irsaliyesi düzenlenmeyecek, ancak, faturaya işyerinde teslim edildiğine ilişkin şerh verilecektir.

            Bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallar için yedi günlük süre beklenilmeksizin faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur…” düzenlemesi mevcuttur.

            Diğer taraftan, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “15- 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar” başlıklı bölümünde “e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir.

             Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.” düzenlemesi mevcuttur.      

            Yukarıda yer verilen hüküm ve düzenlemelere göre, “muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenerek müşterilere sevk edilen malların e-fatura uygulamasına kayıtlı alıcılara teslimi anında elektronik fatura düzenlenebilmesi durumunda ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenememesi durumunda her bir e fatura kullanıcısı alıcı adına yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlu olup teslimin firmanızca düzenlenen “sipariş makbuzu” ile tevsiki mümkün değildir.

            Öte yandan, malın teslimi sırasında düzenlenecek olan sevk irsaliyesinin yedi günlük süre içerisinde düzenlenmesi zorunlu olan e-fatura ile ilişkilendirileceği de tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 67854564-105[1741]-253 04/05/2016 Konu: “Muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenerek gönderilen mallar için e-fatura uygulaması

Yorum Yap