1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kurulu Hakkında Açıklamalar

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kurulu Hakkında Açıklamalar

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kurulu Hakkında Açıklamalar

Konkordato Komiserliği Alacaklılar Kurulu

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

ÖZET: 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ile

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmeliğinde, İcra ve İflas Kanunu ve 7155 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler kapsamında Konkordato Komiserliği kurumuna ilişkin temel bilgiler yer aldı.

Bu kapsamda 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar

Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Komiserlik eğitimi Bakanlıkça izin verilmek kaydıyla; bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilecektir.

Asliye ticaret mahkemesince görevlendirilen Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilecektir.

İcra ve İflas Kanununun 285’inci maddesi uyarınca borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilmektedirler.

Konkordato süreci ve buna ilişkin ayrıntılar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda ve 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan iki ayrı Yönetmelikle düzenlendi. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir:

Bu yeni Yönetmelikler ile de 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelikyürürlükten kaldırıldı.

İcra ve İflas Kanunu’ndaki düzenlemelerin uygulamasını gösteren Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ile ayrıca Konkordato Komiserliği Eğitimi’ne ilişkin düzenlemeler de getirilmiştir.

Buna göre;

— Konkordato Komiserleri, Ticaret Mahkemelerinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu tarafından oluşturulan listelerden seçilecektir.

— Konkordato komiseri olarak atanmak için “komiserlik eğitimini” tamamlamış olmak şarttır.

— Konkordato komiseri olarak üç komiserin görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla bağımsız denetçiler arasından, bir diğerinin ise hukukçu olması tercih edilecektir.

— Temel eğitim, en az otuz altı ders saatinden oluşacaktır.

— Temel eğitim; icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu, konkordato projesi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, finansal raporların analizi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazım usul ve tekniği ile Başkanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsayacaktır.

— Komiserlik eğitimi Bakanlıkça izin verilmek kaydıyla; bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilebilecektir.

— Konkordato Komiserliği Eğitim’i alanlar, Konkordato Komiserliği listesine yazılmak için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna başvuru yapacaklardır.

Komiserlik eğitimi Bakanlıkça izin verilmek kaydıyla; bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilecektir.

I-Konkordato Sürecine ve Komiserliğe İlişkin Temel Bilgiler

1.Giriş

Konkordato talebinde bulunulabilecek yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlu için 154’üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir.

Asliye ticaret mahkemesinin konkordato başvurusu bağlamında sahip olduğu yetki, kesin yetkidir ve kamu düzenindendir. Bu nedenle, bu mahkemelerden başka yerdeki bir asliye ticaret mahkemesine başvuru, re’sen reddedilecektir.

Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur. Bu durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114’üncü ve 115’inci maddeleri kıyasen uygulanır.

Kaynak: TÜRMOB

Yorum Yap