1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. KIDEM TAZMİNATI FARKI • FAİZ BAŞLANGICI

KIDEM TAZMİNATI FARKI • FAİZ BAŞLANGICI

KIDEM TAZMİNATI FARKI • FAİZ BAŞLANGICI
KIDEM TAZMİNATI FARKI • FAİZ BAŞLANGICI
ÖZET: Kıdem tazminatı farkı alacağına işçiye ilk
kıdem tazminatının ödendiği tarihten itibaren faiz
işletilmelidir.
Y. 9 HD., E: 2012/14226, K: 2014/19109, T. 12.6.2014
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, kıdem tazminatı ödenirken askerlikte geçen süre nazara alınmadığından eksik kıdem tazminatı ödendiğini ileri sürerek, kıdem tazminatının davalıdan tahsilini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş aktinin işverence feshedilip ihbar tazminatı ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kıdem tazminatına uygulanacak faizinin hangi tarihte başlayacağı noktasında toplanmaktadır.
Somut olayda, iş sözleşmesini yaşlılık aylığı almak için fesheden davacıya askerlik borçlanması karşılığı hakettiği kıdem tazminatı farkının ödenmesi doğrudur. Ancak davacıya ilk kıdem tazminatı ödemesinin yapıldığı tarihin saptanarak faizin bu tarihten itibaren başlatılması gerekirken
eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.(kaynak:Y. 9 HD., E: 2012/14226, K: 2014/19109, T. 12.6.2014)

Yorum Yap