1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA 18.01.2018 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA 18.01.2018 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA  18.01.2018 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

18/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

3065 sayılı Kanunun Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna başlıklı (13/1-j) maddesinde, Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme ile ilgili mal ve hizmet teslimlerine ilişkin istisna kapsamına, yenilenebilir ve diğer enerji teslimleri eklenmiştir.

-13 ncü maddenin birinci fıkrasına (n) bendi eklenerek “Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi” istisna kapsamın alınmıştır.

Kanununun matraha dahil unsurlar başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, vade farkı, fiyat farkından sonra gelmek üzere kur farkı ibaresi eklenmiştir.

-Kanununun geçici 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi bulunan bazı alanlarda yürütülecek iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslim işlemlerinde KDV’si, damga vergisi ve tapu harcının 31.12.2018 tarihine kadar olan istisna süresi 31.12.2020 tarihi olarak değiştirilmiştir.

-Kanununun geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında yatırım öngörülen inşaat işleriyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesine ilişkin süre 2017,2018,2019 şeklinde değiştirilmiştir.

-Geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere, “Cumhurbaşkanı, sürelerin bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı yada birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.” Fıkra eklenmiştir.

KDV kanunun 13/1 maddesine eklenen yukarıdaki (n) bendi 01.02.2019 tarihinde uygulanmak üzere, diğer maddeleri ise 18.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Buna göre bugünden itibaren döviz bazındaki mal satışlarının satış tarihi ile ödeme tarihi arasından doğan kur farkları için fatura tanzimini ve KDV hesaplanması gerektiğini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yorum Yap