1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. İşyeri Açan Genç Girişimcilere Sigorta Prim Desteği

İşyeri Açan Genç Girişimcilere Sigorta Prim Desteği

İşyeri Açan Genç Girişimcilere Sigorta Prim Desteği

Geçtiğimiz yılın ilk aylarında oldukça gündem olan ve kamuoyunca torba yasa/yapılandırma kanunu olarak bilinen “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18.05.2018 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İçerisinde daha çok vergi ve sigorta prim borçlarının yapılandırılması hususunda birçok düzenleme olmakla birlikte kanunun 22’inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendi eklenerek genç girişimcilerin sigorta primleri 1 yıl süre ile Devlet tarafından karşılanması sağlanmıştır.

Desteğin kapsamı ve şartları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinde; “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” hükmü yer almakta ve desteğe ilişkin şartlar belirlenmektedir. Buna göre söz konusu destekten yararlanmak isteyenler;

  • İşe başlamanın, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’inci maddesi gereği kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
  • Kendi işinde fiilen çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi olarak yapılması halinde tüm ortakların ayrı ayrı destek şartlarına haiz olması,
  • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocukları tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
  • Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması,
  • Son olarak mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması, gerekmektedir.

Desteğe ilişkin önemli noktalar

* Kanun metninden de anlaşılacağı üzere, 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında (Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar), 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanlar 1 yıl süreyle yararlanabilecektir.

* Destekten yararlanmak isteyen sigortalı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi gereği kazanç istisnasından yararlanması gerekmektedir. Kazanç istisnasından yararlandığına dair belgeyi bağlı olduğu vergi dairesinden alabilecektir.

* Sigortalı kendi işinde fiilen çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmekte olup bununla birlikte, çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar nedeniyle geçici olarak işinde bilfiil çalışılmaması desteğe engel olmamaktadır.

* Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi olarak yapılması halinde destekten sadece en genç olan bir ortak yararlanabilecektir. Ancak tüm ortakların ayrı ayrı destek şartlarına haiz olması gerektiği de unutulmamalıdır.

* Sadece destekten yararlanan sigortalının vefatı halinde devralan eş ve çocuklar, desteğe ilişkin diğer şartlara haiz olmak şartıyla, devir tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yararlanabilecektir. Vefat olmaksızın 3. dereceye kadar (dahil) yapılan devir halinde ise yararlanılamayacaktır.

Sağlanan destek tutarı ne kadar?

5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında (Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar), 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanların primleri 1 yıl süreyle, prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacaktır. Bu bakımdan 2019 yılı asgari ücret baz alındığında, 5 puan teşviksiz haliyle 882,65 TL (5 puan teşvikli 754,73 TL) prim ödemesi gereken sigortalı, söz konusu destek kapsamında olduğu takdirde bu prim ödemesinden kurtulacak ve primin tamamı hazine tarafından karşılanacaktır.

 

Muhammet Asa
SGK Müfettişi
asa.trt@gmail.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Yorum Yap