1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. İŞ KAZASI SONUCU ZARAR GÖREN SİGORTALIYA KAZAYA NEDEN OLANIN PARA VEYA AYNİ YARDIM YAPMASI 

İŞ KAZASI SONUCU ZARAR GÖREN SİGORTALIYA KAZAYA NEDEN OLANIN PARA VEYA AYNİ YARDIM YAPMASI 

İŞ KAZASI SONUCU ZARAR GÖREN SİGORTALIYA KAZAYA NEDEN OLANIN PARA VEYA AYNİ YARDIM YAPMASI 

Zarar Karşılığı Yapılan Ödemelerin Düşülmesi

İş kazası sonucu bedensel veya ruhsal zarar gören sigortalıya, kazaya neden olan tarafından para veya ayni yardımlar yapılabilir. TBK’nın yürürlüğünden önce bu gibi yardımların tazminat miktarından düşülüp düşülmeyeceği ya da ne miktar düşüleceği konularında uyuşmazlık çıkmakta idi. TBK’nın 55. maddesinde rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemelerinin yanı sıra “ifa amacını taşımayan” ödemelerin de bu tür zararların belirlenmesinde dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Bu durumda, kazaya neden olan tarafından yapılan yardımların tazminattan düşülebilmesi için, bunların ifa amacı taşıyıp taşımadığına bakılacaktır. Örneğin, kazaya uğrayan sigortalıya bir süreliğine aylık ücretlerinin ödenmesi veya gıda yardımı yapılmasının ifa amacı taşımadığı, ancak ödeme miktarı yüksek ise ifa amacı taşıdığı düşünülebilir. Eğer taraflar arasında, yapılan yardımların ileride tazminattan düşüleceği konusunda anlaşma yapılmışsa, taraf iradelerine üstünlük tanınarak yardımın miktarına bakılmaksızın tazminattan düşülmelidir.
Ödemelerin tazminattan indirilmesi (mahsubu) konusunda Yargıtay
21.H.D. nin yerleşik kararlarında, kazaya uğrayanın ödemenin yapıldığı tarihteki verilere göre hesaplanacak olan tazminatı ile ödenen miktar arasında açık oransızlığın olduğu durumlarda yapılan ödemenin makbuz niteliğinde olduğu kabul edileceği ve bu durumda davacının ödemenin yapıldığı tarihteki gerçek zararının belirlenmesi (SGK gelirinin peşin değeride düşülerek) ve hesaplanan miktar ile ödenen miktar arasında açık oransızlığın bulunup bulunmadığı denetlenerek, açık oransızlığın bulunması durumunda ödemeyi “kısmi ifayı içeren makbuz” kabul etmek ve ödemenin ödeme tarihindeki gerçek zararı hangi oranda karşıladığını hesaplamak
suretiyle son hesaplanan zarar miktarından bu oranda indirim
yaparak kalan miktara karar verilmesi öngörülmektedir.Bu durumu bir örnekle açıklayalım:
03.06.2014 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu, davalı tarafından davacı sigortalıya 07.08.2014 tarihinde 45.000.00 TL. ödeme yapıldığını ve davanın sonuçlanma aşamasına geldiğini varsayalım. Bugün için yapılan hesaplamada SGK ödemelerinin de indirilmesinden sonra kalan zarar 120.000.00 TL. olsun. Bu miktardan yukarıda belirtilen ödemenin
indirilmesi için önce ödemenin yapıldığı 07.08.2014 tarihindeki verilere göre davacının o tarihteki gerçek zararı sigorta ödemeleri de düşülerek hesaplanacaktır. Bu zararın 60.000.00 TL. olarak hesaplandığını varsayalım.
Buna göre, 45.000.00/60.000.00 = 0.75 olup sigortalının zararı %75 oranında karşılanmış demektir. Bu durumda, en son hesaplanan 120.000.00 TL. nin %75’i düşüldüğünde geriye kalan ve %25’e isabet eden (120.000.00 x %25) 30.000.00 TL. nin tahsiline karar verilecektir.(Kaynak:İST.baro. der.)

Yorum Yap