1. Ana Sayfa
  2. Soru Cevap
  3. Hali hazırda Limited Şirket ortağı ve müdürü olan bir kişi başak bir şirkete ortak ve müdür olabilir mi?

Hali hazırda Limited Şirket ortağı ve müdürü olan bir kişi başak bir şirkete ortak ve müdür olabilir mi?

Hali hazırda Limited Şirket ortağı ve müdürü olan bir kişi başak bir şirkete ortak ve müdür olabilir mi?

TTK da buna engel bir durum bulunmamaktadır, ancak TTK 396 ya göre müsaade alınmasında fayda olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu Madde 396

VII – Rekabet yasağı

MADDE 396– (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

Kaynak: ISMMMO

Yorum Yap