1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. DERNEĞİN AKTİFİNDE YER ALAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILMASI

DERNEĞİN AKTİFİNDE YER ALAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILMASI

DERNEĞİN AKTİFİNDE YER ALAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILMASI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 27575268-105[172-2018-147]-E.204805 sayılı özelgesinde;

Kamu yararını teşkil eden bir faaliyeti bulunmayan Derneğinizin herhangi bir iktisadi işletmesinin olmadığı ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmadığı ve defter kayıtlarınızın bilanço usulüne göre tutulduğu belirtilerek, aktifinizde bulunan taşınır ve taşınmaz mallar için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı ve bilanço kalemleri yerine direkt gelir tablosu kalemlerini kullanıp ilk iktisapta giderleştirmenin mümkün olup olmadığı hususlarında görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda vergi mükelleflerinin tutması gereken defterler, düzenleyeceği belgeler, kayıtlarının tevsiki ile değerleme esaslarına ait hükümler yer almaktadır.

Yapılan sorgulamada; … Derneği olarak … Vergi Dairesi Müdürlüğünde (0003) vergi koduyla stopaj yönünden mükellefiyetinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, herhangi bir iktisadi işletmesi olmayan ve tüzel kişiliği itibariyle gelir vergisi stopajı dışında mükellefiyeti bulunmayan Derneğin, vergi mevzuatı kapsamında defter tutma ve amortisman ayırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu bakımından mükelleflerin amortisman uygulamasından faydalanmaları da ihtiyari nitelikte bulunmaktadır.

Ancak, Derneğine bağlı bir iktisadi işletme oluşması halinde Vergi Usul Kanununda belirtilen tüm vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yorum Yap