1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SU İHBARNAME BİLDİRİMİNİN FATURA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ HUSUSU.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SU İHBARNAME BİLDİRİMİNİN FATURA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ HUSUSU.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SU İHBARNAME BİLDİRİMİNİN FATURA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ HUSUSU.

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 11.06.2018 tarih ve 95133703-105-E.46592 sayılı özelgesinde;

Genel Müdürlüğünüzün … sayılı … Kanuna tabi bir kamu kurumu olduğu, genel ticarî hayatta su faturası olarak bilinen ve Kurumunuzca düzenlenen su ihbarnamesi belgesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uygulamasında ispat edici vesika (fatura ve fatura benzeri belge) olup olmadığı hakkında görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan İş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

Aynı Kanunun 230 uncu maddesinde ise; faturada en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir. 

  1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; 
  1. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası; 
  1. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

 Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı belirtilmelidir

Bu itibarla, Genel Müdürlüğünüzce abonelerinize yapılan su teslimleri için aboneleriniz adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, söz konusu teslimler için düzenlenen “su ihbarnamesi” olarak adlandırılan belgenin Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yorum Yap