1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Bize “Yağmurlu Havada Su Yok” İşte O Özelge

Bize “Yağmurlu Havada Su Yok” İşte O Özelge

Bize “Yağmurlu Havada Su Yok”  İşte O Özelge

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı 17/12/2014 Tarihli 41931384-130[9-2014-43]-77 sayılı özelgesinde meslek mensubunu maddi anlamda rahatlatacak bir uygulamanın yolunu kesiyor.

İlgili özelgesinde Serbest muhasebeci mali müşavirlerin müşterilerinin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve vermek şeklinde verdikleri hizmetler, danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacaktır” denilmektedir.

Bu tespitin mevzuata uygun olup olmaması yönünde bir görüş beyan etmiyorum. Fakat yaptığımız faaliyet danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilse KDV de tevkifat söz konusu olacak. Bu şekilde Mali Muşavirlerin üzerinde KDV yükü kalkabilecekti.

Üzerimizdeki %18’lik KDV yükünün acilen kalkması zorunluluktur. İster bunu tevkifat ile yapsınlar, ister KDV oranını düşürerek.

İŞTE O ÖZELGE

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

……………………………………üyesi olduğunuz,

Öteden beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak vergi mükelleflerine hizmet verdiğiniz,

Hizmetlerinizi 3568 sayılı Kanuna göre yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Çalışma Konuları” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendinde düzenlenen hüküm (gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirliklerini yapmak) çerçevesinde ifa ettiğiniz

belirtilerek, ücret sözleşmesinde ilgili firmaların kayıtlarını tutmak, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca beyannameleri tanzim etmek, mali konularda danışmanlık yapmak, mali tablolar ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işlerini yapmak, mali konularda müşavirlik yapmak gibi mali müşavirlik hizmetleri karşılığında aldığınız bedel üzerinden katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/5/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünün (I/C-2.1.3.2.2.1) ayrımında, Tebliğin (I/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 63 no.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 no.lu KDV Sirkülerinin “2.2.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünde ise;

“- Serbest muhasebeci mali müşavirlerin müşterilerinin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve vermek şeklinde verdikleri hizmetler, danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacaktır. Ancak, Tebliğin (I/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılan müşterilerine verdikleri vergi mevzuatına ya da diğer mevzuata yönelik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

Öte yandan, yeminli mali müşavirlerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılan müşterilerine tam tasdik raporu, KDV iadesi tasdik raporu gibi yaptıkları denetim ve sonucunda rapor düzenlemek suretiyle verdikleri hizmetler denetim hizmeti kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır.”

açıklaması yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; serbest muhasebeci mali müşavir olarak müşterilerinizin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve vermek şeklinde vermiş olduğunuz hizmetler danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacaktır.

Ancak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılara (KDV mükellefi olsun olmasın) yaptığınız vergi mevzuatına ya da diğer mevzuata yönelik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümü kapsamında değerlendirilerek bu hizmetler üzerinden hesaplanan KDV (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Yorum Yap