1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. BASİT USÜL VE İŞLETME DEFTERLERİNİN ODALARCA TUTULMASINA KARŞI ÇIKIYORSAN BU DAVAYA SENDE KATIL.

BASİT USÜL VE İŞLETME DEFTERLERİNİN ODALARCA TUTULMASINA KARŞI ÇIKIYORSAN BU DAVAYA SENDE KATIL.

BASİT USÜL VE İŞLETME DEFTERLERİNİN ODALARCA TUTULMASINA KARŞI ÇIKIYORSAN BU DAVAYA SENDE KATIL.

Hepimizin bildiği gibi Meslek Odaları üyelerinin defterlerini tutabilmekte, Meslek Mensuplarının gelir payı meslek odaları tarafından gasp edilmektedir

Mali Müşavirler Sendikasının(İşveren) tarafından bu konu yargıya taşınmıştır.

Davanın meslek lehine başarılı sonuçlanması için Meslek Mensuplarının bu davada taraf olarak “MÜDAHİLLİK” dilekçesi vermesi gerekmektedir.

Bu davaya destek vermek isteyen meslek mensupları için Mali Müşavirler Sendikasının(İşveren) tarafından hazırlanan dilekçeyi aşağıda paylaşıyoruz.

BU DAVALAR BİZİM DAVALARIMIZ. BASİT USÜL VE İŞLETME DEFTERLERİNİN ODALARCA TUTULMASI NA İLİŞKİN İPTAL DAVAMIZA MÜDAHİLLİK DİLEKÇESİ

(Lütfen Dilekçeyi 2 nüsha düzenleyip bulunduğunuz il nöbetçi İdare Mahkemesi kanalıyla yada zarfın üzerine DANIŞTAY 4. DAİRE BAŞKANLIĞI 2019/778 Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) ANKARA yazaral APS ile yollayınız)

DANIŞTAY 4. DAİRE BAŞKANLIĞINA
ANKARA
MÜDAHİLLİK TALEBİDİR

DOSYA : 2019/778

MÜDAHİLLİK TALEBİNDE
BULUNAN : SMMM ……………………………(TC………………………………)
ADRES : ………………………………………………………………………………….

DAVACI :1- Eyyup Sabri GÜLER – TC 497 897 68176
Mithatpaşa Caddesi 31/1 Kızılay Çankaya ANKARA

2- Mali Müşavirler İşveren Sen (Muhasebeciler,
Mali Müşavirler ve Bağımsız Denetçiler İşveren Sendikası)
Mithatpaşa Caddesi 31/1 Kızılay Çankaya ANKARA


DAVALI :1- HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Dikmen Cad. Harbiye Çankaya ANKARA


DAVA KONUSU :DAVALI İdarenin Anayasaya, kanunlara ve tebliğlere ve mevzuat hiyerarşisine göre diğer üst mevzuata (Tebliğ, Yönetmelik, Yönerge vs) aykırı olarak uygulamaya koyduğu, “Meslek odalarının ve birliklerinin, işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait beyanname, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri” biçimindeki haksız ve hukuksuz uygulamasının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve buna mesnet teşkil eden yine Anayasa da mevcut kamu yararına kuruluş statüsündeki meslek odalarımıza bağlı ve 3568 sayılı yasa ile mesleğin konusu tanımlanmış meslek mensuplarının haklarının ve yetkilerinin gaspına yönelik ve yetkisiz kişi yada kurumlarca beyanname gönderilmesine cevaz veren DAVALI İdarece Anayasaya, kanunlara ve tebliğlere ve mevzuat hiyerarşisine göre diğer üst mevzuata (Tebliğ, Yönetmelik, Yönerge vs) aykırı olarak yayınlanmış olan 17/01/2008 tarih ve VUK-31 SAYILI SİRKÜSÜNÜN İPTALİ istemidir.

TALEP KONUSU : Davacılar yanında davaya asli müdahil olarak katılmama karar verilmesi istemidir.


AÇIKLAMALAR
DAVALI İdare; nin yayınladığı ve DAVACILAR ın dava konusu ettiği sirkülerle ilgili olarak dava dilekçesinde iddia ettiği tüm hususlara katıldığım gibi zarar gören sıfatıyla müdahil olmak istiyorum. 
1- 15.05.2017 tarihinde sürekli kullandığımız ve duyuruların yayınlandığı E-BEYANNAME sisteminde meslek odalarının ve birliklerinin, işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait beyanname, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermelerine cevaz veren haksız ve hukuksuz uygulamalara başlamıştır. Ve ekinde EK: 2 İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU ve dilekçe yayınlamıştır.

2- DAVALI İdare bu uygulamasını da yine kendisinin anayasaya, kanunlara, mevzuat hiyerarşisine uymayan biçimde yayınladığı 17/01/2008 Tarih Ve VUK-31 Sayılı Sirküsüne dayandırmıştır.

3- Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğinin, görev, hak ve yetkileri 1989 yılında Anayasanın 135. Maddesi kapsamında çıkartılan 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU ile tıpkı doktorluk, mühendislik, avukatlık gibi mesleklerde olduğu gibi tanımlanmış ve yasa ile güvence altına alınmış bir meslektir ve görev hak ve yetkileri kanunun 2. Maddesinde açıkça belirlenmiştir. Kaldıki içinde bulunulan teknolojik gelişmeler ve DAVALI İdarenin uygulamaları sonrası, vergi toplanması ve beyanı sırasındaki tüm personel, kırtasiye, büro, bilişim maliyetleri yıllık izin, ücret, mesai, mücbir sebep hakları olmaksızın 27 yıldır olduğu gibi bugünde meslektaşlarımız tarafından yerine getirilmekte, kayıt ve belgelerde sorumluluğumuz müteselsil olarak tarafımıza yüklenmiştir. (VUK Mükerrer 227. Madde).

4- 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 2. Maddesinin A bendinde görüleceği üzere Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini tutmak ve kayıtlarını yapmak görevlerini müteakip ve buna bağlı olarak mali tablolarını, beyannamelerini ve diğer belgelerini düzenlemek hak, yetki, görev ve sorumlulukları tamamen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere aittir.

5- DAVALI İdarenin tabi olduğu yasalardan 213 Vergi Usül Kanunu, emredici hükümlerinden olan Mükerrer 227. Maddesi aşağıdaki gibi olup “Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya” diyerek mesleğin yetkilerini hüküm altına aldığı gibi ZORUNLULUK GETİRMEYE YETKİSİ VERDİĞİ HALDE BEYANNAMELERİN GÖNDERİLMESİNİN YETKİSİNİN KALDIRILMASI HAKKI VE YETKİSİNİ DAVALI İdareye vermemiştir. Ayrıca uygulamada, DAVALI idarenin diğer angaryaları dışında kendisine 27 yılda öncelikle Kamu hizmeti gören meslektaşımızın sayısı şu anda 106.000 Ruhsatlı ve 20.000 aday meslek mensubunu bulmuştur.

6- Bunun yanında aşağıda arz edeceğimiz olayların dayandığı mevzuatta yine bu keyfi ve kanunsuz uygulamanın üzerinde, hemde DAVALI İdarenin kendi çıkardığı 213 sayılı Vergi Usül Kanunu na dayalı tebliğlerden oluşmaktadır. YANİ DAVALI İDARE HUKUKA AYKIRI BU UYGULAMA VE YAYINLADIĞI SİRKÜLERİYLE, YASALAR VE HATTA KENDİ YAYINLADIĞI MEVZUATLA TAM BİR ÇELİŞKİ İÇERİSİNDEDİR. 
Herhangi bir tüccar, sanayici yada esnaf oda ve birlikleri, özel kanunlarla belirlenmiş meslekleri kendi bünyelerinde mal ve hizmet üreterek yerine getiremezler. Örneğin kendileri ameliyat yapamazlar, proje çizemezler, kendi mahkemelerini kuramazlar. Buralarda kendi yetiştirdikleri elemanlarla bu hizmeti veriyoruz iddiasında bulunamazlar.
7- Yine aşağıda arz ettiğimiz tebliğde görüleceği üzere DAVALI İdare, kanunla yetki, hak, görev ve sorumlulukları tanımlanmış Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini hiçe sayarak ve tüm beyannamelerin meslek mensuplarınca tasdik edilmesi kanunda ve diğer mevzuatta açıkça belli iken haksız ve hukuksuz biçimde alt ve üst sınırlar belirlemekte, 4 yıllık lisans diplomasına haiz ve 3 yıl staj yapmış yüzbini aşkın meslek mensubu dururken muhasebe prensipleri, yasalar, standartlar, diğer mevzuat ortadayken kimin nasıl tuttuğu belli olmayan ve sadece muhasebe programı alan ve DAVALI İdareden elektronik işlem yetkisi edinen mesleğimiz dışındaki şirketlere, meslek mensuplarına, esnafa, sanayiciye, tüccara, sermaye şirketlerine hak ve yetkiler kanunsuz biçimde dağıtılmaktadır.
Yine aşağıda bu konuları içeren tebliğde ve daha önce arz ettiğim kanun hükümlerinde üst sınır belirleyerek bu sınırı aşanların beyannamelerini SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLMAKSIZIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE GÖNDERİLMESİ gibi hukuksuz işlemlere icazet verilmektedir. Gerek söz konusu ettiğim kanunlar ve gerekse tebliğler dikkat edilecek olursa YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER e hazırlanmış beyannameleri tasdik yetkisi vermekte olup, kanunen Devlet adına iş yapan ve yemin edip mühür sahibi olmuş kişilerin bilmedikleri yada bilmemesi gereken konular hakkında beyanname düzenleme, gönderme yetki ve hakları bulunmamaktadır. Bu konu da yetki tüm vergi mükellefleri ve vergi türleri bazında SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER e aittir.

TALEP: Açıklanan nedenler ile yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü; Davacı yanında zarar gören olarak MÜDAHİL sıfatıyla davaya katılmama karar verilmesini talep ederim.
Müdahillik Talebinde Bulunan
SMMM ………………………………

Yorum Yap