1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Avukatlık ortaklığında yönetici ortağa ödenen ücretin mesleki gider olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

Avukatlık ortaklığında yönetici ortağa ödenen ücretin mesleki gider olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

Avukatlık ortaklığında yönetici ortağa ödenen ücretin   mesleki gider olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Avukatlık Ortaklığınızın iki ortak avukat ile kurulduğu, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği çerçevesinde ortaklığın faaliyetlerinin yönetimi ve temsil görevini yerine getirmek üzere bir ortağın yönetici ortak olarak görevlendirildiği belirtilerek, Avukatlık Ortaklığı olarak yönetici ortağa ödenecek ücretin Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesine göre kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…”,

             66 ncı maddesinde: “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

            Bu maddenin uygulanmasında

           …

            3.Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler;

          …

            Bu işler dolayısiyle serbest meslek erbabı sayılırlar.” hükümleri  yer almaktadır.

             Öte yandan, aynı Kanunun 61 inci maddesinde,

            “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

             62 nci maddesinde ise “İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükümlerine yer verilmiş, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden Kanun’un 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.  

            Avukatlık ortaklığı, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın Avukatlık Kanununa göre mesleklerini yürütebilmeleri için oluşturdukları bir tüzel kişiliktir. Avukatlık ortaklığı birden fazla ortağın bir sözleşme çerçevesinde toplanmaları ile oluşmaktadır.

            1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 44 üncü maddesinin (B) bendi gereğince düzenlenen 25/11/2001 tarih ve 24594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde “Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz. Avukatlık ortaklarına vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiş olup Avukatlık Ortaklığının kurulmasına ilişkin açıklamalara da ilgili yönetmelikte yer verilmiştir.

            Yine ilgili yönetmeliğin 20 nci maddesinde Yönetici Ortakların Yetkilerine yer verilerek, ana sözleşme ve ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortaklara ortaklık kar payı yanında ücret verilmesine de karar verilebileceği belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 620 nci maddesinde yer alan düzenlemede adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme olarak tanımlanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; Avukatlık Kanunu’na göre kurulan ve tüzel kişiliği haiz olan avukatlık ortaklığı bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi ve bu ortaklıkların vergilendirilmesinde şahıs şirketlerine ilişkin hükümlerin uygulanması gerekmekte olup,

  • Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği çerçevesinde yönetici ortağa ödenen ücretlerin, ortaklık kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesinin 1 inci bendine göre gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
  • Yönetici ortağa yapılacak ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre tevkifat yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Tarih: 03/12/2015 Sayı:62030549-120[65-2015/379]-99988

Yorum Yap