1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Anlaşmak suretiyle işçi çıkaran işverenleri bekleyen SGK yaptırımları

Anlaşmak suretiyle işçi çıkaran işverenleri bekleyen SGK yaptırımları

Anlaşmak suretiyle işçi çıkaran işverenleri bekleyen SGK yaptırımları
İkale sözleşmesi yasalarımızda düzenlenmiş bir sözleşme türü değildir. Ancak sözleşme hürriyeti kapsamında daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca her zaman sona erdirilmesi mümkün bulunmaktadır. İş sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren de ortak iradeleri ile anlaşmak (ikale) suretiyle her zaman iş sözleşmesini sona erdirebilirler.
Pratikte bu şekilde ikale yoluna sık sık gidildiği görülmektedir. İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklama, ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile ikale sözleşmesi kurulmuş olmaktadır. İkale sonucunda işçiye yapılan ödemelerde bazı hususlar SGK cezaları ve yaprımları ile karşı karşıya kalmamak için önem taşımaktadır.

SGK işlemleri mevzuata uygun yürütülmeli

İş akdinin ikale suretiyle sonlanması hâlinde yapılacak ödemelerin sigorta primine esas kazanca dâhil edilip edilmeyeceği ve ikale (bozma) tazminatı adı altında yapılan ödemelerin kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususları dikkate alınarak doğru bir şekilde SGK işlemlerinin yürütülmesi gerekmektedir.
SGK Kanununda sayma yolu ile bir kısım ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulmayacağı düzenlenmiştir. Bu istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin ve ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi olacağı kabul edilmiştir.

İkale sonucunda işçiye yapılan ödemelerin adı konmalı

Anılan Kanunda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemelerin, prime esas kazanca tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.
Kanunda sayılan istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin ve ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi olacağı düzenlendiğinden, iş akdinin ikale (bozma) ile sona ermesi durumunda; Bozma Sözleşmesi ile kararlaştırılan ikale bedelinin hangi kalem alacakları/tazminatları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir. Bu alacaklar/tazminatlar Kanununda istisna tutulan ödemeler arasında yer alıyorsa sigorta primine esas kazanca dâhil edilmeyecektir. İstisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime esas kazanca dâhil edilerek SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.
İkale sözleşmesi ile kararlaştırılan ikale bedelinin hangi kalem alacakları/tazminatları kapsadığına yer verilmemesi başka bir deyişle ayrım yapılmaması hâlinde bu defa ikale bedeli adı altında yapılan tüm ödemeler SGK sigorta primine tabi tutulacaktır.
Bu durumda bildirilmeyen ödemeler için hem SGK prim belgesinin verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanacak hem de primlerin süresinde ödenmemesi nedeniyle gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır.
İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
BAŞUZMANI ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Gazeteci/ Yazar
Kaynak : Türkiye Gazetesi

Yorum Yap