1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA KURULAN BELEDİYE ŞİRKETLERİNE PERSONEL ALIMLARI

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA KURULAN BELEDİYE ŞİRKETLERİNE PERSONEL ALIMLARI

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA KURULAN BELEDİYE ŞİRKETLERİNE PERSONEL ALIMLARI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamaya ve/veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmek amacıyla Belediyeler şirket kuruluşu gerçekleştirmişlerdr.

Şirketin Türü: Belediyelerde Limited Şirket ve Anonim Şirket ayrımı.

696 sayılı KHK sonrasında Yeni şirket kuracak olan il özel idarelerinin ve nüfusu 50.000’den fazla olan belediyeler ile belediye bağlı kuruluşlarının anonim veya limited şirket, nüfusu 50.000’den az olan belediyelerin ve 35 kişiden az işçi statüsünde personel istihdam edecek mahalli idare birliklerinin limited şirketi kurmaları genelgede belirtilmiştir.

            Şirketin kurulmasına dair Belediye Meclis Kararı ile Bakanlıktan izin alınama şartı olan bu şirketlerde ilk defa işe alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin Usul ve Esaslar baz alınarak;

  • İdare şirketlerine yeni işçi alımında, alınacak işçilerin bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları hususuna gereken hassasiyet gösterilmeli.
  • İdarelerin şirket personeli de dahil yıllık personel giderlerinin hesaplanmasında; doğrudan hizmet alımı kapsamında idarede istihdam edilen şirket işçileri ile şirketin yönetici ve destek personeline ödenen net ücretlerin toplamı dikkate alınmalı.
  • Usul ve Esasların 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki geçişe esas sözleşme kapsamında o iş için öngörülen işçi sayısına iş artışı nedeniyle istihdam edilen işçiler de dahil olup hesaplama buna göre yapılmalıdır..
    • a) Şirketlere yeni işçi alımında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işçi alım ilanları duyuru amacıyla Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilmelidir.
    • b) İdare şirketlerinde eski hükümlü istihdamı zorunluluğu bulunmamakla birlikte, 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin (A) bendinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle işçi statüsünde şirketlere geçirilemeyen alt işveren işçilerinden, affa uğrasalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak şartıyla eski hükümlü olduğunu belgelendirenlerin, Bakanlığımızın 04/04/2018 tarih ve 7837 sayılı yazısı uyarınca istihdamında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işçi alım ilanları da duyuru amacıyla Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilmelidir.
  • Usul ve Esaslarda öngörülen personel gideri oranını aşan idarelerin şirketlerine yeni işçi alımı için Bakanlığımızdan izin taleplerinde Genelge eki belgeler doldurulacak, iş artışı ve yeni hizmet türleri için işçi alım izni taleplerinde gerekçe raporu hazırlanmalıdır.

İzin talepleri, idareler tarafından Şirkete İşçi Alımına İlişkin İzin Talep Formu, İdarelerin şirket personeli de dâhil personel gider oranlarını gösteren cetvel, Gerekçe raporu (gerekliyse), eklenerek Valilikler aracılığıyla e-içişleri sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığına gönderilmesi gerekir.

Her ne kadar Türk Ticaret Kanuna bağlı olmasına rağmen bazı hususlar içişleri bakanlığınca belirtilmiştir.

S.M. Mali Müşavir

Abdurrahman KIZILAY

Yorum Yap

Abdurrahman KIZILAY

13/04/1974 Mardin İli Derik ilçesi doğumlu. 1985-1986 Mardin Anadolu Lisesinin ilk öğrencilerinden. Dicle Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1996-2011 yıllarında Esnaflık faaliyeti, 2002-2011 Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Başkanlığı 2004-2011 Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Başkanlığı 2004-2018 İHD Mardin Şube Sekreteri (Başkan Yardımcılığı) , 2018 İHD MYK üyesi Halen çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktivistlik yapmaktadır. İyi derecede Kürtçe ve intermediate İngilizce bilmektedir. Evli, Siyabend Zana isimli 1 erkek çocuk babası. Mardin ili Derik ilçesinde Zana Mali Müşavirlik Bürosunda Mesleki faaliyetler sürdürmektedir.