1. Ana Sayfa
  2. Güncel Haberler
  3. 2019 İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2019 İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2019 İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2019 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2019 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme  hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Hangi mükelleflerin I’inci Sınıf Tüccar ya da II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin  hadler  ve  sınıflar  arasındaki  geçişe  ilişkin  düzenlemelere,  VUK’nun  177-181’inci maddeleri arasında yer verilmiştir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göredefter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 2016 , 2017 ve 2018 yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir.

Madde No Konusu 2016

Yılında

Uygulanan

2017 Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2018

Yılında

Uygulanan

Miktar (TL) Miktar (TL)
MADDE 177- Bilanço esasına göre defter tutma hadleri
Alış tutarı 168.000 170.000 190.000
Satış tutarı 230.000 230.000 260.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 90.000 100.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 168.000 170.000 190.000

 

 

 

I-Bilanço Esasından İşletme Hesabına Geçiş

Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan bilanço esasına göre defter tutan I’nci sınıf bir tüccarın 1-) Son dönem iş hacminin %20’yi aşan bir nispette düşük olması durumu 2019
yılındanitibaren işletme hesabı esasında defter tutabilir.
2018 yılı Alış Tutarı 152.000 liranın altındaysa
Satış Tutarı 208.000 liranın altındaysa
2-) Son üç dönem iş hacminin %20’ye kadar bir düşüklük göstermesi durumu (her üç yılda)
Alış tutarları 2016 yılı 134.400-168.000 lira arasındaysa
2017 yılı 136.000-170.000 lira arasındaysa
2018 yılı 152.000-190.000 lira arasındaysa
Satış tutarları 2016 yılı 184.000 – 230.000 lira arasındaysa
2017 yılı 184.000 – 230.000 lira arasındaysa
2018 yılı 208.000 – 260.000 lira arasındaysa
Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satmanın
dışındaki işlerle uğraşan bilanço hesabı esasına göre defter tutan
1-) Son dönem iş hacminin %20’yi aşan bir nispette düşük olması durumu
2018 yılı Gayrisafi İş Hasılatı 80.000 liranın altındaysa
2-) Son üç dönem iş hacminin %20’ye kadar bir düşüklük göstermesi durumu (her üç yılda)
 

Gayrisafi İş

2016 yılı 72.000 – 90.000 lira arasındaysa
I’nci sınıf bir tüccarın Hasılatı 2017 yılı 72.000 – 90.000 lira arasındaysa  
2018 yılı 80.000 – 100.000 lira arasındaysa
Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan, aynı zamanda bunun
dışındaki işlerle de uğraşan bilanço esasına göre defter tutan
I’nci sınıf bir tüccarın
3-) Son dönem iş hacminin %20’yi aşan bir nispette düşük olması durumu
2018 yılı Diğer İşlerden Elde
Edilen Satış
Hasılatının Beş Katı ile Mal Alım Satımı ile İlgili Satış Tutarı
Toplamı
152.000 liranın altındaysa
1-) Son üç dönem iş hacminin %20’ye kadar bir düşüklük göstermesi durumu (her üç yılda)
Diğer İşlerden
Elde Edilen Satış
Hasılatının Beş
Katı ile Mal Alım
Satımı ile İlgili
Satış Tutarı
Toplamı
2016 yılı 134.400 – 168.000 lira arasındaysa
2017 yılı 136.000 – 170.000 lira arasındaysa
2018 yılı 152.000 – 190.000 lira arasındaysa
 

*Sınıf değiştirmeye ilişkin yüzdesel düşüklükler mal alış tutarlarında olabileceği gibi mal satış tutarlarında veya iş hasılatında da olabilir. Bu yüzdesel düşüklükler bir yıl mal satış tutarında, diğer yıl ise mal alış tutarında olabilir. Bilanço esasından işletme hesabı esasına geçiş ihtiyari olup dileyen mükellefler söz konusu şartları sağlasalar bile 2019 yılında bilanço esasında defter tutmaya devam edebilirler.

 

II- İşletme Hesabından Bilanço Esasına Geçiş
Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan işletme hesabı esasına göre defter tutan II’nci sınıf bir tüccarın 1-) Son dönem iş hacminin %20’yi aşan bir nispette fazla olması durumu 2019
yılındanitibaren bilanço
esasındadefter
tutmasıgerekir.
2018 yılı Alış tutarı 228.000 lirayı aşıyorsa
Satış tutarı 312.000 lirayı aşıyorsa
2-) Son iki dönem iş hacminin %20’ye kadar bir fazlalık göstermesi durumu
Alış tutarları 2017 yılı 170.000 – 204.000 lira arasındaysa
2018 yılı 190.000 – 228.000 lira arasındaysa
Satış tutarları 2017 yılı 230.000 – 276.000 lira arasındaysa
2018 yılı 260.000 – 312.000 lira arasındaysa
Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satmanın
dışındaki işlerle uğraşan işletme hesabı esasına göre defter tutan
II’nci sınıf bir tüccarın;
1-) Son dönem iş hacminin %20’yi aşan bir nispette fazla olması durumu
2018 yılı Gayri safi iş hasılatı 120.000 lirayı aşıyorsa
2-) Son iki dönem iş hacminin %20’ye kadar bir fazlalık göstermesi durumu
 

 

Gayri safi iş hasılatları

2017 yılı 90.000 – 108.000 lira arasındaysa
2018 yılı  

100.000 – 120.000 lira arasındaysa

Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan, aynı zamanda bunun
dışındaki işlerle de uğraşan işletme hesabı esasına göre defter tutan II’nci sınıf bir tüccarın;
1-) Son dönem iş hacminin %20’yi aşan bir nispette fazla olması durumu  
2018 yılı Diğer İşlerden Elde
Edilen Satış
Hasılatının Beş Katı ile Mal Alım Satımı ile İlgili Satış Tutarı
Toplamı
228.000 lirayı aşıyorsa
2-) Son iki dönem iş hacminin %20’ye kadar bir fazlalık göstermesi durumu
Diğer İşlerden
Elde Edilen Satış
Hasılatının Beş
Katı ile Mal Alım
Satımı ile İlgili
Satış Tutarı
Toplamı
2017 yılı 170.000 – 204.000 lira arasındaysa
2018 yılı 190.000 – 228.000 lira arasındaysa
*Sınıf değiştirmeye ilişkin yüzdesel fazlalıklar mal alış tutarlarında olabileceği gibi mal satış tutarlarında veya iş hasılatında da olabilir. Bu yüzdesel fazlalıklar bir yıl mal satış tutarında, diğer yıl ise mal alış tutarında olabilir.İşletme hesabı esasından bilanço esasına geçişte her hangi bir ihtiyarilik bulunmamaktadır. Şartları sağlayan mükelleflerin 2019 yılından itibaren bilanço esasında defter tutması gerekmektedir.

VUK’nun177’nci maddesine göre 2019 yılında,

1-Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bölümlerde yer alan hadlerden hangisine giriyorsa ona göre defter tutarlar)
2-Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarınaimkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.)
3-İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler, bu hadlerle bağlı olmaksızın bilanço esasına göre defter tutmak zorundadır.

III- Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Defter Tutma Durumları

Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesine göre ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limitedve kooperatif şirketlerden ibarettir. Bu kapsamda kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:

  • Sermaye şirketleri.
  • Kooperatifler.
  • İktisadî kamu kuruluşları.
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.
  • İş ortaklıkları.

Bu kurumların tanımları ise söz konusu Kanun’un 2’nci maddesinde aşağıdaki gibi yapılmıştır:

1-) Sermaye şirketleri:Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır.

2-) Kooperatifler:24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade eder.

3-) İktisadî kamu kuruluşları:Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup,faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur. Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup yukarıdakiler dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî kamu kuruluşu gibi değerlendirilmektedir.

4-) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler:Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî,sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılır.

İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadî niteliğini değiştirmez.

5-) İş ortaklıkları:Yukarıdaki kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.

Bu tüzel kişilerden Maliye Bakanlığınca izin verilenler dışındakiler 2019 yılında defterlerini bilanço esasına göre tutmak zorundadır.

V- Basit Usulden Gerçek Usule Geçen Mükelleflerin Tutacakları Defterler 

Basit usulde defter tutan mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunun 46-51 inci maddeleri arasında yer alan basit usulde vergilendirmeye ilişkinhadleri aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmeye geçmeleri gereken koşulların oluşması durumunda izleyen yılda doğrudan birinci sınıf usulüne göre defter tutup tutamayacakları üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu konu ile ilgili olarak Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 6/3/2012tarihli ve B.07.1.GİB.4.41.15.02-VUK/2012-1-61 sayılı Özelgesinde aşağıdaki görüşe yer verilmiştir.

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yolcu taşımacılığı faaliyetiniz nedeniyle basit usulde vergi mükellefi olduğunuzu, 2011 yılı 11 aylık gayri safi iş hasılatınızın … TL olduğunu belirterek 2012 yılından itibaren gerçek usulde işletme hesabı esasına göre mi, bilanço esasına göre mi defter tutmak zorunda olduğunuz hakkında görüş talep etmiş bulunmaktasınız.
….
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174’üncü maddesinde, defterlerin hesap dönemi itibarıyla tutulacağı, kayıtların her hesap dönemi sonunda kapatılıp ertesi dönem başında yeniden açılacağı, hesap döneminin normal olarak takvim yılı olduğu hükmü yer almıştır. Aynı Kanunun 176 ve izleyen maddelerinde defter tutma ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve defter tutma bakımından mükellefler birinci ve ikinci sınıf tüccarlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Birinci sınıf tüccarların bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccarların ise işletme hesabı esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Anılan Kanunun 177 inci maddesinde, 1 inci sınıfa dahil tüccarlar belirtilmiş olup, “İkinci Sınıf Tüccarlar” başlıklı 178 inci maddesinde; ” Aşağıda yazılı tüccarlar 2 inci sınıfa dahildirler:

1-) 177 inci maddede yazılı olanların dışında kalanlar;

2-) Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler.

Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar 2 inci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

… Dolayısıyla, iş hacmi bakımından ikinci sınıfa dahil bulunan mükelleflerin, kendi istekleri ile birinci sınıfa geçebilmeleri ve bilanço esasına göre defter tutabilmeleri ancak, içinde bulunulan hesap dönemini takip eden hesap döneminin başından başlamak şartıyla mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun basit usule tabi olmanın özel şartlarından olan 48 inci maddenin 2 numaralı bendinde yer alan gayrisafi iş hasılatını aştığınızdan 01.01.2012 takvim yılı başından itibaren işletme hesabı esasına göre defter tutmanız, 2013 yılı ve sonrasında, defter tutma bakımından sınıf tespit edilmesinde Vergi Usul Kanununun yukarıda yer verilen hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.”

Gelir İdaresinin görüşü yukarıda yeraldığı gibidir.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

Yorum Yap